História Okoličného Vznik a dejiny obce Okoličné

Historické udalosti zoradené podľa rokov

1228   
V tomto roku sa spomína akási listina v súvislosti s cirkevnými majetkami v okoličnianskom chotári.
1248   
Listina kráľa Belu IV., v ktorej sa hovorí o darovanej zemi medzi dedinami Vrbica a Okoličné. Zem mal darovať kráľ akémusi Bosinovi a jeho synom. Listina sa ukázala falošná.
1263   
Skupina kráľovských psiarov získava úľavu z desiatku. Psiar Božej získava majetok o rozsahu 90 jutár (30 ha). Prvá písomná zmienka o zaniknutej obci Božin, ktorá ležala v okoličnianskom chotári.
1273   
Prvá písomná hodnoverná zbierka o okoličnianskom majetku. Kráľ Ladislav IV. v listine vracia majetok stošickým psiarom. V listine sa spomína osada Akalichna (Okoličné). Prvá zmienka o navrátení majetku Stoišovi, majiteľovi Stošíc.
1295   
Okoličniansky zeman Pavol, syn Mikov, dáva sestre Kataríne a jej manželovi časť dedičného majetku, ležiaceho medzi okoličnianskym a vrbickým chotárom. Tento majetok mal názov Brezina.
1297    Peter získava donáciu od Ondreja III. druhú časť Okoličného.
1307    Kráľ odoberá okoličnianske majetky Jánovi z Okoličného.
1312    Vojská Matúša Čáka vyplienili Okoličné.
1327   
Uskutočnila sa ďalšia deľba majetku kráľovských psiarov. Majetok Blažeja pripadá Jakubovi Kováčovi.
1352   
Kráľ vracia bratom Jána z Okoličného Markovi a Serafínovi okoličnianske majetky. V polovici 14. storočia sa Brezina premenováva podľa Mojša na Mojšovce.
1379   
Získava majetky Marek z Okoličného. Rod Okoličániovcov sa stáva jediným vlastníkom Okoličného.
1407   
Vymedzenie chotára vitálišovského majetku ležiaceho pri ceste zo Smrečian do Podhorian. Prvá písomná zmienka o zaniknutej osade Podhorany.
1433   
Husiti vypálili Okoličné, časť obyvateľov s nimi odišla. V tomto období Michal Okoličáni, aby prilákal do obce nových osadníkov, poskytuje im určité výsady a práva odvodené od mestských práv Nemeckej Ľupče. Poddaní si môžu slobodne voliť richtára a prísažných, ktorí majú i súdne právomoci. Poddaných oslobodil na osem rokov od daní a poddanských povinností, okrem vyvážania hnoja.
1435   
Spomína sa kaplnka sv. Kozmu a Damiána, ktorá patrila do farnosti Sv. Mikuláša.
1443   
V tomto roku poddaní už mali určité povinnosti voči zemepánovi. Platili mu spoločne 24 zlatých na Jána a Vianoce, na Michala odovzdávali 24 kapúnov a na Vianoce 48 kapúnov alebo 240 vajec.
1453   
Kaplnka sv. Kozmu a Damiána sa stáva samostatným farským kostolom na žiadosť Michala Okoličániho.
1480 - 1492   
Postavili nový gotický kostol na mieste staršieho objektu, z ktorého sa zachovala iba veža. Pri kostole bol postavený kláštor františkánov, škola a nemocnica.
1510    V obci má zriadenú dielňu známy umelec - Majster z Okoličného.
1525    Okoličné vyhorelo.
Polovica 16.storočia
Mojšovce sa premenúvajú podľa Vitáliša na Vitálišovce.
Okolo r.1560
Niektorí členovia rodu Okoličániovcov prechádzajú na evanjelickú vieru. Po roku 1565 prechádza kostol v obci do rúk evanjelikov.
1600   
V Okoličnom vzniká evanjelická škola a vyššie gymnázium. Vyučujú tu významné osobnosti.
Polovica 17. storočia
Prestavba miestneho kaštieľa, rodového sídla Okoličániovcov.
1688    Do Okoličného prišli po druhý raz františkáni.
1697    Prestavba kláštora.
1709   
Kuruckí vojaci pod vedením Gašpara Okoličániho vyplienili kostol, gotickú výzdobu povyhadzovali a podpálili.
1710    Ján Okoličáni povoláva do kláštora znovu františkánov.
1740 - 1742    Vnútorná výzdoba okoličnianskeho kostola - kostol sa zbarokizoval.
Prelom 18. a 19. storočia
Je postavený kaštieľ Višňovských, dnešný Porubiakovie.
1812   
Obec zasiahla veľká povodeň, zobrala domy a značne poškodila kostol a kláštor.
1846    Medzi členmi národného spolku Tatrín nachádzame i meno Alex Okoličáni.
Polovica 19. storočia
V obci je postavený Kubínskovský kaštieľ. Občania sa pokúšajú venovať hrnčiarstvu. V okolí je však nevhodná hlina. Začínajú sa páliť tehly.
1860    V obci je zriadený notariát s pôsobnosťou pre okolité dediny.
8.12.1871    Obcou prechádza prvý vlak.
Druhá polovica 19. storočia
V obci sa začínajú usadzovať občania židovského pôvodu.
28.9.1902   
Posviacka evanjelickej zvonice a zvonov v dedine, ktorej sa zúčastnil aj významný predstaviteľ evanjelickej cirkvi biskup Jur Janoška.
1903 - 1904   
Reštaurovanie kostola sv. Petra z Alkantary a kláštora z výnosu zbierky 44000 zlatých.
1914    V dedine je postavená škola (dnešná materská škola).
1916   
Z kostola sú odvezené zvony a medené píšťaly z varhanov. Využili ich na vojnové účely.
27.3.1919   
Maďarská učiteľka Gizela Vasková odovzdáva školu do rúk školského inšpektora Miloša Janošku.
1921    Vzniká čitateľský spolok Vatra.
1925   
Voľby do poslaneckej snemovne. Výsledky: Hlinkova slovenská ľudová strana - 125 hlasov, Slovenská národná strana - 70 hlasov, Republikánska strana zemědelského a maloroľníckeho ľudu - 62 hlasov. Spolu volilo 274 mužov a 267 žien.
1926    Rekonštrukcia cesty cez dedinu.
3.7.1926    Veľká povodeň spôsobila v obci značné škody.
1927   
V obci sa objavili prvé rádioprijímače, v roku 1930 ich už vlastnilo 10 občanov.
1930   
Obec uzatvorila so Stredoslovenskou elektrárenskou spoločnosťou zmluvu o elektrifikácii obce. V dedine sa koná veľká rímsko-katolícka púť, ktorej sa zúčastní 6000 veriacich, prehovorí aj Andrej Hlinka. V obci vypukol veľký požiar, zhoreli hospodárske stavy a humná Jánovi Sedliakovi - Slávikovi, Adamovi Kubínovi a Jánovi Okoličánimu.
1932    Na notariáte je zavedený prvý telefón v obci.
3.12.1932    Zomiera Ján Okoličáni, jeden z posledných potomkov šľachtického rodu.
30.1.1933    Zomiera františkánsky páter Matej Linčovský.
14.5.1933    Voľby do obecného zastupiteľstva. Richtárom sa stáva Matej Droppa.
19.5.1934   
Konajú sa voľby do poslaneckej snemovne. Výsledky: KSČ - 165 hlasov, HSĽS a SNS (autonomistický blok) - 100 hlasov, Agrárna strana - 78 hlasov.
1934    Bol založený športový klub ŠK Tatran Okoličné.
1935   
V obci je postavený Obchod budúcnosť. Začína pôsobiť svojpomocný poisťovací spolok.
1936   
Nezamestnaní v obci (50-60) sa zúčastňujú na verejnoprospešných prácach. Podieľajú sa na regulácii Váhu. V obecnej knižnici, ktorá má 98 čitateľov sa nachádza 239 zväzkov kníh.
1939   
Podľa sčítania v obci žije 1049 obyvateľov, z toho 674 evanjelikov, 354 katolíkkov, 35 Židov a 5 Čechov.
29.1.1940   
Evanjelická cirkev odkupuje od pozostalých po kupcovi Hadaščekovi budovu, ktorá v súčasnosti slúži ako evanjelická modlitebňa a pravidelne sa tu konávajú Služby božie.
1940    V Hlinkovej mládeži je registrovaných 45 detí.
1943   
V škole sa konajú oslavy k 80. výročiu založenia Matice Slovenskej. Prvé deportácie Židov v obci.
29.8.1944   
Okoličnianski dobrovoľníci pod vedením čatára Petra Bartku sa zapájajú do protifašistického odboja a SNP. Bojujú v okolí Kežmarku a Popradu, potom sú zadelení do rôznych partizánskych skupín. Počas vojny padli Ján Šimkurát, Michal Broska, Ján Konfál, Ján Lazišťan, Michal Tekel, Michal Janoška, Jozef Ziterbart, v koncentračnom tábore zahynuli mnohí občania židovského pôvodu - Jozef Neufeld, Ernest Lõvy a mnohí ďalší.
3.2.1945    Sovietski a československí vojaci oslobodzujú Okoličné.
15.11.1957   
Po rekonštrukcii začína slúžiť kaštieľ Okoličániovcov ako kultúrny dom.
1958   
Obec postihla povodeň, ktorá napáchala rozsiahle škody najmä na cestnej komunikácii.
September 1960
Založenie ovocinárskej plantáže v Okoličnom.
1961    JRD Okoličné sa zlučuje s JRD Veterná Poruba.
1962   
JRD Okoličné sa osamostatňuje. Do užívania je odovzdaná nová škola, ktorú navštevuje 497 žiakov aj z okolitých obcí.
1969   
V obci pri kaštieli je vybudované prírodné klzisko. Je osvetlené, má vlastné polievacie zariadenie a drevené oplotenie.
1970   
Obec postihla povodeň, ktorá bola síce menšia, no aj tak napáchala škody na majetku obyvataľov.
1971    Okoličné je zlúčené z mestom Liptovský Mikuláš.
1998    Konajú sa oslavy 725. výročia prvej hodnovernej zmienky o Okoličnom.
25.2.2005    Neznámy páchateľ vo vnútri evanjelickej modlitebne v Okoličnom úmyselne založil požiar, ktorý následne zničil jej celé zariadenie.
31.10.2006    Po generálnych opravách vyvolaných úmyselne založeným požiarom modlitebňa opäť začína slúžiť veriacim evanjelickej cirkvi.