Stavebné pamiatky v Okoličnom

Kostol sv. Petra z Alkantary, starý kláštor františkánov
a nový kláštor sestier františkánok


    Kostol bol postavený v rokoch 1480 - 1492. Obnovený bol v roku 1697 a reštaurovaný v rokoch 1903 -1904. Kostol slúži katolíckej cirkvi. Spolu s kláštorom tvoria uzavretý architektonický komplex a patria medzi najrozsiahlejsie gotické stavby na Liptove. Stred kláštora tvorí pozdľžny dvor s obiehajúcou arkádovou krížovou chodbou. Kostol je trojloďová stavba typu neskorogotických halových kostolov s polygonálnym uzáverom presbytéria. Veža je gotická.
    Hlavný oltár pochádzajúci z roku 1740 zaujme barokovou stĺpovou architektúrou, plastikou Zvestovanie a stredným obrazom sv. Petra z Alkantary. Bočný oltár Madony je neskorobarokový. Oltár ukrižovania je neskorobarokový baldachýnového typu, v strede sa nachádza veľký gotický krucifix z roku 1490. Bočné oltáre pochádzajú z 18. storočia. Sochy svätých sú neskorbarokové. Baroková kazateľnica pochádza z roku 1700, klasicistická kamenná krstiteľnica z druhej polovice 18. storočia. Barokové vyrezávané lavice sú z roku 1700. Na fare sa nachádza neskorogotický obraz Panny Márie od Majstra Okoličnianskeho asi z roku 1510. V kostole sa nachádzajú aj neskorogotické sochy sv. Kataríny a sv. Barbory od Majstra Pavla z Levoče pochádzajúce z obdobia okolo roku 1510.
    V kláštore žili mnísi žobravého rádu františkánov, ktorý tu prišli v druhej polovici 15. storočia. Založili v ňom školu, knižnicu a neskôr aj nemocnicu. Venovali sa výrobe sviec, ktorá ich preslávila po celom okolí. Pri kláštore mal pravdepodobne svoju svoju dielňu významný umelec Majster Okoličniansky. Počas reformácie v roku 1571 z Okoličného odišli a vrátili sa roku 1688. Kláštor bol zatiaľ sto rokov v ruinách, neskôr opravený s pomocou nitrianskeho biskupa Ladislava Matiašovského. Do roku 1697 bol kláštor rozšírený v barokovom slohu. V záhrade za kostolom bol postavený nový kláštor, v ktorom od roku 1996 sídlia sestry františkánky.   (Ďalšie informácie)

Sedliakovie kúria

    Je to druhá najstaršia budova v Okoličnom. Bola postavená v 16. storočí okolo roku 1565 a pravdepodobne sa tu nachádzala evanjelická škola.

Kaštieľ rodiny Okoličániovcov

    Stojí v strede dediny a bol postavený v prvej polovici 17. storočia na staršom základe. Je to bloková poschodová stavba s nárožnými arkiermi, budovaná na trojtraktovom pôdoryse so vstupným vestibulom. V roku 1714 bol kaštieľ barokovo upravený a zastrešený. Fasáda má zachované pôvodné členenie iluzívnymi maľovanými rámami. Okolo okien sa nachádzajú kamenné šambrány s rímsami a mreže. Pred vstupom sa nachádza stĺpový portikus s cibuľovitou strieškou. Nad vchodom je tabuľa s nápisom, na ktorej sú mená Okoličániovcov, ktorí stavali a obnovovali kaštieľ. Zo vstupnej siene sa vchádza do renesančných miestností. Najväčšia z nich bola kedysi tzv. rytierska, bol tu kozub a na stenách staré zbrane. Schodište je upravené. Na poschodí sa nachádzali panské izby a izby pre hostí. V roku 1957 bol kaštieľ adaptovaný a bola v ňom vybudovaná i divadelná sála s javiskom, ktoré k svojej činnosti využívali okoličnianski ochotníci. Sídlila tu i pobočka okresnej knižnice G. F. Belopotockého, ktorej knižničný fond bol koncom 90. rokov 20. storočia presťahovaný do Liptovského Mikuláša a svoje sídlo tu malo i Centrum voľného času mládeže.

Višňovských (Porubiakovie) kaštieľ

    Je to pôvodne rokoková stavba postavená okolo roku 1780. V 19. storočí bola budova upravovaná a prefasádovaná. Je to jednopodlažná, päťosová, obdĺžniková budova s prestavaným portikom a manzardovou strechou. V interíeri sa zachovali pruské klenby. Počas revolučných rokov 1848-49 bol na dvore tohoto kaštieľa slávnostne upálený dereš.

Kubínskovský (Turianskych) kaštieľ

    Barokovo - klasicistická stavba postavená okolo roku 1850. Opravovali ho začiatkom 20. storočia. Je to prízemná, obdĺžniková budova s portikom krytým manzardovou strechou. Interiér je vyplnený pruskými a kláštornými klenbami.

    V obci sa nachádzajú i iné pozoruhodné stavby, evanjelická zvonica z roku 1902, dom Kunčického - dnes Ondrejkovie, Sališovie dom, stará škola (dnes materská škola) z roku 1914. Bohužiaľ v obci sa zachovalo málo dreveníc, k typickým patrí Kralčiakovie dom.