Slávni Okoličnianski rodáci

Majster Okoličniansky (začiatok 16. storočia)
    Anonymný neskorogotický maliar, ktorý tvoril začiatkom 16. storočia na severnom Slovensku. Svoju dielňu mal pravdepodobne pri kláštore františkánov v Okoličnom. Svojim maliarskym prejavom prekročil rámec regiónu a zapísal sa medzi popredných stredoeurópskych maliarov svojej doby. Vzhľadom ku klasicizujúcim tendenciám charakteristickým pre juhorakúskych či severotalianskych majstrov je pravdepodobné, že počas vandrovky navštívil oblasť južného Rakúska. Jeho najvýznamnejším dielom je fragmentárne zachovaný cyklus 12 tabúľ bývalého hlavného krídlového oltára františkánskeho kláštora v Okoličnom z rokov 1500 - 1510 (dnes sú časti oltára v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a v Maďarskej národnej galérii v Budapešti). V pôvodnom stave sa zachovali 2 bočné oltáre kostolíka v Smrečanoch namaľované na objednávku rodiny Smrečániovcov. Pripisuje sa mu oltár sv. Anny Samotretej a Apolónie v Bardejove (1500 -1510) a oltár sv. Vavrinca v Hrabušiciach (1516 - 1520).

Florián Klimkovič (3.3.1756 - 15.3.1826 Staré Hory)
    Ako jeho rodisko sa uvádza i Smolník v okrese Humenné. Vynikal ako maliar oltárnych obrazov a zátiší. Bol zakladateľom maliarskeho rodu.

Ignác Klimkovič (8.6.1800 Okoličné - 20.6.1853 Košice)
Ignác Klimkovič
    Bol to maliar a rezbár. Okrem empírových portrétov a zátiší vyhotovil i niekoľko naivne komponovaných historických obrazov a tematicky pozoruhodných kompozícií.

Štefan Janovčík (20.9.1857 Okoličné - 1.5.1933 Ružomberok)
    Bol to rímsko-katolícky kňaz a náboženský hudobný skladateľ. Pôsobil ako farár v Likavke. Je autorom 12 notovaných i nenotovaných katolíckych spevníkov, ktoré vydal väčšinou vlastným nákladom.

Jozef Hušek (5.5.1880 Okoličné - 29.3.1947 Palmyra, USA)
Jozef Hušek
    Syn českého podomového obchodníka. Základnú školu vychodil v Okoličnom a v Ružomberku, kde sa aj s rodinou presťahovali. Tu navštevoval aj gymnázium, z ktorého ho pre panslavizmus vylúčili. V roku 1903 sa vysťahoval do USA, kde krátko pôsobil ako úradník a neskôr redaktor rôznych časopisov - Slovák, Jednota, Kritika (neskôr Obrana, resp. Slovenská obrana), Stráž a iné. V roku 1907 sa stal členom prípravného výboru Slovenskej Ligy v USA, v roku 1915 bol signatárom Clevelandskej a v 1918 Pitsburskej dohody. Roku 1919 bol členom delegácie amerických slovákov na mierovej konferencii v Paríži. V rokoch 1938 - 1942 sa stáva predsedom Slovenskej ligy. Bol aj predsedom Združenia slovenských novinárov v USA, tajomníkom Katolíckej matice školskej a v rokoch 1927 - 1929 jej predsedom. Hušek patrí medzi významných predstaviteľov a funkcionárov amerických krajanských spolkov.

Ján Danko (8.10.1883 Okoličné - 26.2.1948 Okoličné)
    Vyštudoval za učiteľa a už počas štúdia v Prešove bol členom študentského národného spolku Zora. Po 1. svetovej vojne bol školským inšpektorom vo Zvolenskej župe a zároveň správcom sirotinca v Slovenskej Ľupči. V Banskej Bystrici pôsobil ako funkcionár Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu (agrárnej) a v rokoch 1929 - 1935 bol senátorom Národného zhromaždenia.

Ján Marko (25.10.1903 Okoličné - 27.5.1977 Žilina)
    Vyučil sa za kolára, no potom pracoval ako robotník na viacerých miestach. V rokoch 1935 - 1938 bol predsedom MO KSČ v Žiline. Zúčastnil sa SNP. Po 2. svetovej vojne bol tajomníkom OV KSS v Žiline a neskoršie predsedom Krajskej odborovej rady. Potom až do odchodu na dôchodok v roku 1970 bol predsedom komisie sociálneho zabezpečenia na ONV v Žiline.

Branislav Jamnický (26.2.1908 Okoličné - 13.10.1978 Bratislava)
Branislav Jamnický
    Vyštudoval za učiteľa. Už ako študent učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi debutoval básnickou zbierkou Poľubky šťastia. Ako učiteľ pôsobil v Košiciach. Pracoval v Slovenskkom rozhlase ako herec i dramaturg a ako rozhlasový režisér pôsobil i v Prešove. Bol aktívnym účastníkom SNP. Po vojne bol pracovníkom Vojenskej kancelárie prezidenta republiky (1948 - 1953). Potom prednášal históriu na Vojenskej akadémii v Brne. Je autorom básní a historických publikácií o národnooslobodzovacích bojoch.

Jozef Vrlík (1921 Okoličné - 1986 Praha)
    Bol to obchodník a vynikajúci športovec. V roku 1942 narukoval na front do Ruska, kde prebehol na sovietsku stranu a ako partizán pôsobil v katakombách v Odese. Bol príslušníkom 1. československého armádneho zboru a osobným šoférom generála Svobodu. Po vojne absolvoval Vojenskú akadémiu v Brne. V hodnosti podplukovníka velil divízii v Karlových Varoch. Potom študoval na Vysokej vojenskej škole Vorošilova v Moskve. Po návrate pracoval na 4. oddelení (spravodajskom) na Ministerstve národnej obrany v Prahe. V roku 1980 bol povýšený na generálmajora a zároveň sa stal náčelníkom Vojenskej kontrarozviedky na Ministerstve národnej obrany v Prahe.

Henrich Klečka (nar. 1923)
    Jeho otec pôsobil na železničnej stanici v Okoličnom. Klečka tu vychodil školu a keď vyštudoval, stal sa dopravným inžinierom. Vyučoval ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. V rokoch 1976 - 1983 bol riaditeľom Výskumného ústavu dopravného v Žiline. Od r. 1983 znovu učí na vysokej škole.

Ján Konvit (nar. 1923 Okoličné)
    Evanjelický kňaz, senior Turčianskeho senioráru a cirkevný publicista.

Branislav Bíroš (nar. 24.5.1924 Okoličné)
    Zúčastnil sa SNP. V rokoch 1955 - 1958 bol vedúcim tajomníkom MV KSS v Prešove a v rokoch 1962 - 1967 bol pracovníkom KNV v Košiciach. Do roku 1970 bol riaditeľom závodu Bukóza vo Vranove nad Topľou, potom predsedom KNV v Košiciach a od roku 1975 predsedom Slovenského zväzu výrobných družstiev.